Obchodní podmínky

Úvodní ustanovení

Tyto obchodní podmínky („OP“) vymezují práva a povinnosti smluvních stran vyplývající z objednávky služby, včetně online verze (kurzu, semináře, individuální lekce), přes webové rozhraní www.cvicimprozdravi.cz uzavřené mezi zákazníkem = osoba starší 18ti let a prodávajícím Mgr. Andrea Korandová, Kabátníkova 222/12, Brno 602 00, IČO: 10669141 (dále také jen prodávající).

Podmínky blíže vymezují a upřesňují práva a povinnosti prodávajícího a kupujícího. Veškeré smluvní vztahy jsou uzavřeny v souladu s právním řádem České republiky. Tyto obchodní podmínky upravují v souladu s ustanovením § 1751 odst. 1 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník (dále jen „občanský zákoník“) vzájemná práva a povinnosti smluvních stran vzniklé v souvislosti nebo na základě kupní smlouvy (dále jen „kupní smlouva“) uzavírané mezi prodávajícím a jinou fyzickou osobou (dále jen „kupující“) prostřednictvím internetového obchodu prodávajícího. Internetový obchod je prodávajícím provozován na webové stránce umístěné na internetové adrese www.cvicimprozdravi.cz (dále jen „webová stránka“).

V souladu s § 262 odst. 1 obchodního zákoníku se smluvní vztah řídí v otázkách těmito obchodními podmínkami blíže neupravenými obchodním zákoníkem i v případě, že kupujícím je fyzická osoba-spotřebitel, tím není vyloučena právní úprava na ochranu spotřebitele, zejména ust. § 51a-65 zákona č. 40/1964 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů (dále jen občanský zákoník) a zákona č. 634/1992 Sb., zákon o ochraně spotřebitele, ve znění pozdějších předpisů (dále jen ZOS).

Předmět koupě je produktem duševního vlastnictví, a proto je zakázáno jakékoliv jeho šíření nebo poskytování třetím osobám bez souhlasu autora.

Objednávka
Kupující prohlašuje, že se seznámil se všemi informacemi týkajícími se objednávky. Kupující objednává předmět koupě vyplněním elektronického formuláře přihlášky prostřednictvím výše zmíněných webových stránek. Kupující je povinen objednávku před jejím odesláním zkontrolovat a případně opravit. Odeslaná objednávka je právně závazná a kupujícímu a prodávajícímu vznikají vzájemná práva a povinnosti, tj. prodávající se zavazuje poskytnout kupujícímu předmět koupě a kupující se zavazuje uhradit kupní cenu. Kupující odesláním vyplněného formuláře přihlášky stvrzuje, že se seznámil s obchodními podmínkami pro nákup na webové stránce www.cvicimprozdravi.cz a že s nimi souhlasí. Tyto obchodní podmínky jsou nedílnou součástí kupní smlouvy, která je uzavřena vyplněním a odesláním přihlášky. Zaplacení ceny je podmínkou účinnosti smlouvy. Cena je zásadně stanovena ve výši dle nabídky, bez souhlasu prodávajícího není možné dodatečně požadovat poskytnutí slevy.

Kupní cena, daňový doklad

Cena služby nebo produktu je uvedena v prodejním katalogu prodávajícího, čímž je myšlen web www.cvicimprozdravi.cz, je stanovena smluvně. Cenu zákazník hradí přímo pořadateli bankovním převodem. Podrobné informace o způsobu platby jsou uvedeny vždy emailem zaslaným kupujícímu. Prodávající není plátce DPH. Ohledně plateb prováděných na základě kupní smlouvy vystaví prodávající kupujícímu fakturu, která slouží jako doklad o zakoupení zboží.

Způsob a forma platby
Způsob platby: Bankovním převodem na účet prodávajícího: Česká spořitelna, a.s., č.ú. 2076872103/0800

Forma platby: Platba je možná pouze jednorázově.

Odstoupení od smlouvy

Pakliže pro vás náš produkt nebude obsahově zajímavý, máte právo do 30 dnů odstoupit od smlouvy písemným vyjádřením doručeným na adresu prodejce nebo elektronicky na email korandova.andrea(zavináč)email.cz. Následně Vám vystavíme dobropis a do 30 dnů zašleme peníze zpět na Váš účet.  

Odpovědnost
Uzavřením kupní smlouvy kupující přijímá, že jakékoliv použití informací z předmětu koupě a úspěchy či neúspěchy z toho plynoucí, jsou pouze v rukou kupujícího a autor za ně nenese žádnou odpovědnost. V předmětu koupě může kupující najít informace o produktech nebo službách třetích osob. Tyto informace jsou pouze doporučením a vyjádřením názoru k této tematice.

Odpovědnost za obsah webu: Webové stránky mohou být aktualizovány bez předchozího upozornění.

Ochrana údajů
Prohlášení prodávajícího: Prodávající se zavazuje plně respektovat důvěrný charakter osobních a firemních dat kupujícího, která jsou zabezpečena proti neautorizovanému přístupu a chráněna proti zneužití. Údaje, které zadáváte v přihlášce, jsou nezbytné pro identifikaci kupujícího. Jsou použity k realizaci celého obchodu, včetně nezbytných účetních operací, vystavení daňových dokladů, identifikaci bezhotovostních plateb a pro komunikaci s kupujícím.

Detailní osobní data i údaje o nákupech kupujícího jsou ukládány v databázi s přísným zabezpečením proti zneužití a nejsou poskytovány třetím stranám.

Závěrečná ustanovení
Tyto obchodní podmínky nabývají účinnosti dne 1.4.2021. Informace jsou sdělovány prostřednictvím webových stránek www.cvicimprozdravi.cz, popřípadě dalšími informačními kanály. Prodávající si vyhrazuje právo na změnu těchto obchodních podmínek. 

SOUHLAS A POUČENÍ GDPR:

Odesláním přihlášky na webu www.cvicimprozdravi.cz vyjadřuji souhlas k tomu, aby se ve smyslu nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 2016/679 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů) (dále jen „Nařízení“) Andrea Korandová, Kabátníkova 222/12 Brno 60200, IČO 10669141 zpracovávala tyto osobní údaje:

–           jméno a příjmení,

–           e-mail,

–           telefonní číslo,

–           kontaktní adresu.

2. Poskytnuté osobní údaje jsou považovány za důvěrné a nebudou bez předchozího písemného souhlasu poskytovány třetím stranám nebo uveřejňovány na veřejně přístupných platformách (internet, sociální sítě apod.) 

3. Poučení:

–     svůj souhlas můžete vzít kdykoliv zpět,

–     můžete požadovat informaci, jaké Vaše osobní údaje zpracováváme:

  • vyžádat si u nás přístup k těmto údajům a tyto nechat aktualizovat nebo opravit, popřípadě požadovat omezení zpracování
  • požadovat výmaz těchto osobních údajů.